Ochrona danych osobowych

OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. Gen. Józefa Hallera 14

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Bogusław Kawczyński, e-mail:  iod@poa-gdansk.pl

Celem przetwarzania jest

Nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest

Osoba nawiązująca kontakt

Podstawą przetwarzania danych jest

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.

Mam prawo do

dostępu do dotyczących mojej osoby danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach RODO.

Mam prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontakyu.

Administrator po ustaniu celu przetwarzania (w tym wynikającego z przepisów prawa obowiązkowego okresu archiwizacji danych)  planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.