• Zobacz jak wygląda procedura kwalifikacyjna

  Zobacz jak wygląda procedura kwalifikacyjna

Proces kwalifikacyjny

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA

W POMORSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM  W GDAŃSKU

ZWIĄZANA Z KWALIFIKACJĄ OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH

GOTOWOŚĆ PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

I DOBOREM RODZINY PRZYSPOSABIAJĄCEJ WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU
NA POTRZEBY DZIECKA


Procedura – to unormowany przepisami i zwyczajami tryb, przebieg, sposób prowadzenia działań
w POA zmierzający do przygotowania Kandydatów do przysposobienia. Normuje ona dokumentowanie sposobów pracy/wykonywania podstawowych czynności POA w kwalifikowaniu Kandydatów. Prowadzenie Procedury przysposobienia oraz przygotowanie Kandydatów stanowi wyłączną kompetencję Ośrodka Adopcyjnego.

Kandydaci – to osoby zgłaszające gotowość przysposobienia  dziecka (wspólnie wyłącznie małżonkowie lub osoba samotna).

Osoba samotna – to osoba nie pozostająca w związku małżeńskim ani w żadnym innym związku.

 I.    Procedura  prowadzona przez POA jest całościowo uregulowana  w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998).

Realizowana jest ponadto w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1)   Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2017., poz. 682);

2)   Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ((j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 155);

3)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. poz. 1303);

4)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U Nr 272, poz. 1610).

 II.   Podstawowym kryterium działalności POA jest dobro dziecka i poszanowanie jego praw, co oznacza, że najważniejsze w procedurze jest dziecko,  które potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, troski o jego harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących mu praw i wolności, a nie interesy innych osób, w tym Kandydatów.

III. Procedurę w POA stosuje się do:

 1. 1.   Osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. 2.   Mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z  tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
  z późn. zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. 3.   Cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub uzyskania
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 4. 4.   Cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).

 

W przypadku obywateli polskich mających miejsce zamieszkania/zwykłego pobytu poza granicami Polski Procedura w POA nie może być wszczęta. Wszczęcie Procedury może nastąpić po powrocie do Polski (zamieszkaniu w Polsce). Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, a które chciałyby rozpocząć Procedurę, są zobowiązane do wykazania, iż zamieszkują na terytorium Polski. POA może zakwestionować treść oświadczenia o zamieszkaniu na terenie kraju, jeśli z innych źródeł ma informację, iż osoby na stałe zamieszkują poza krajem,
a przebywają w kraju sporadycznie.

 •  Przysposobienie, które pociągałoby za sobą zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego dziecka na miejsce zamieszkania w innym państwie stanowi przysposobienie zagraniczne  i odbywa się zgodnie z         procedurą przysposobienia międzynarodowego, która nie należy do kompetencji POA.
 • Cudzoziemcy muszą porozumiewać się biegle językiem polskim, co umożliwi przeprowadzenie specjalistycznych badań w procesie diagnostycznym.

 

IV. POA jako jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego, prowadzona przez Samorząd Województwa, finansowana z budżetu Państwa ustala, że pierwszeństwo w realizacji Procedur mają:

 1. 1.   Mieszkańcy Województwa Pomorskiego;
 2. 2.   Kandydaci przeszkoleni i zakwalifikowani już uprzednio przez  POA lub inny zlikwidowany ośrodek adopcyjno-opiekuńczy działający na terenie województwa.

3. Możliwość udziału w Procedurach POA osób zainteresowanych z innych województw jest rozpatrywana indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości kadrowe i finansowe POA oraz ilość Kandydatów oczekujących obecnie w POA. W przypadku podjęcia przez POA pozytywnej decyzji o rozpoczęciu Procedury względem tych Kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie wywiadu
w miejscu zamieszkania Kandydatów dopiero gdy do POA zgłosi się co najmniej dwóch Kandydatów z jednego regionu.

4. Kandydaci zakwalifikowani i oczekujący w innych ośrodkach adopcyjnych, zgłaszający chęć przysposobienia za pośrednictwem POA, których możliwość udziału w Procedurze POA rozpatrzy pozytywnie:

1) Poddawani są takim samym Procedurom jak osoby zgłaszające się do POA po raz pierwszy – wszystkie etapy;

2) Jeżeli POA podejmie pozytywną decyzję o współpracy z tymi Kandydatami zobowiązuje ich do dostarczenia świadectwa ukończenia szkolenia oraz informacji o kwalifikacji z macierzystego ośrodka.

3) Nie wyklucza się konieczności udziału tych Kandydatów w szkoleniu (pewnych jego elementach) organizowanym w POA.

 V.     Przesłanki do przysposobienia:

1.   Przysposobić może osoba:

1)   mająca pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, osobę pełnoletnią nieubezwłasnowolnioną częściowo ani całkowicie;

2)   jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się
z obowiązków rodzica adopcyjnego. Kwalifikacje osobiste oznaczają predyspozycje moralne
i umysłowe Kandydatów, jak również zdolność wychowywania adoptowanego dziecka. Można je przyrównać do sprawdzenia, czy Kandydat daje rękojmię należytego wychowania dziecka. Ogólnie – są to cechy dające gwarancję należytego troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
i przygotowania go do dorosłego, samodzielnego życia.

3)   posiada opinię kwalifikacyjną Ośrodka Adopcyjnego,

4)    posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny,
z zastrzeżeniem, że obowiązek ten, nie dotyczy Kandydatów:

a)   spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem,

b)   którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka,

c)   sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób nie spełniających warunków rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń.

2. Między przysposabiającym a przysposabianym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku
tj. różnica najbardziej zbliżona do występującej w rodzinie naturalnej, uzasadniająca przekonanie, że rodzic będzie mógł zapewnić dziecku wychowanie i opiekę do jego usamodzielnienia. Przesłanka ta podlega ocenie na tle zindywidualizowanych okoliczności każdej sprawy. Wiąże się to z założeniem, że przysposobienie powinno stworzyć dziecku warunki najbardziej zbliżone do istniejących
w rodzinach naturalnych.

3. Przysposobić można osobę małoletnią, tyko dla jej dobra.

4. Przysposobić mogą:

1) Wspólnie tylko małżonkowie;

2) Osoba samotna;

5. Kandydaci powinni legitymować się zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierającymi dane niezbędne do stwierdzenia, iż dana osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem.

VI. Kandydaci  w celu realizacji Procedury w POA składają następujące dokumenty w oryginałach (za wyjątkiem zeznania podatkowego, składanego w kopii):

1. Podanie do POA w sprawie przebycia Procedury z wymienionymi załacznikami;
2. Formularz zgłoszeniowy;
3. Życiorysy (forma opisowa):           
-  każdy Kandydat osobny – własny życiorys;
- w przypadku małżeństwa dodatkowo życiorys wspólny małżonków.
4. Zaświadczenia o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że Kandydat może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
6. Potwierdzenie wszystkich dochodów: zeznanie podatkowe za rok ubiegły oraz zaświadczenia o dochodach (w przypadku rolników potwierdzenie urzędowe dot. hektarów przeliczeniowych, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzenie tego faktu, w przypadku osób pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS lub inny organ – decyzję w tej sprawie);
7. Akty stanu cywilnego:
- w przypadku małżeństwa - odpis zupełny aktu małżeństwa;
- w przypadku osoby samotnej - odpis zupełny aktu urodzenia.
8. Zdjęcia Kandydatów.

Zbieranie danych, o których mowa, w celu realizacji Procedury przez POA nie powoduje po jego stronie obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych, czyli nie jest konieczne odbieranie od osób czy też członków ich rodzin oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 W uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie Procedury, POA może prosić o przedstawienie przez Kandydatów dodatkowych dokumentów (mających związek z Procedurą) potwierdzających stan faktyczny a w szczególności:

1.   Zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem z tytułu istniejącego schorzenia;
2.   W przypadku niepełnosprawności lub niezdolności do pracy – orzeczenie ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności;
3.   W przypadku rozwodów – wyroki rozwodowe;
4.   W przypadku ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej – postanowienie Sądu w tej sprawie.

Nie dostarczenie przez Kandydatów do POA dokumentów, o których mowa powyżej może skutkować brakiem możliwości rozstrzygnięcia uzasadnionych wątpliwości przez pracowników diagnozujących. Powyższe ma wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie Kandydatów.

POA nie zwraca Kandydatom żadnej dokumentacji złożonej przez nich w celu realizacji Procedury. POA nie wydaje również żadnych dokumentów wewnętrznych, powstałych
w trakcie realizacji Procedury dotyczących Kandydatów poza Świadectwem ukończeniu szkolenia dla Kandydatów do przysposobienia dziecka
.

VII.   Podstawowymi zasadami uczestnictwa Kandydatów w Procedurze POA są:

1.   Dobrowolność w poddaniu się Procedurze. Przepisy nie określają rejonizacji. Kandydaci świadomie mogą dokonać wyboru ośrodka, z którym będą współpracować;
2.   Akceptacja obowiązującej w POA Procedury. Chcąc uzyskać wymagane prawem zaświadczenia niezbędne do przysposobienia dziecka Kandydaci zobowiązują się do poddania wymaganej przez POA Procedurze;
3.   Aktywność i współpraca Kandydatów z pracownikami POA na każdym etapie Procedury;
4.   Uczestniczenie przez Kandydatów wyłącznie w jednej Procedurze. POA zastrzega, iż w przypadku uczestniczenia Kandydatów w innych procedurach zarówno kwalifikacji na rodzinę adopcyjną jak i na rodzinę zastępczą jest podstawą do nierozpoczęcia z Kandydatami Procedury w POA.
5. Kandydaci na każdym etapie Procedury mogą z niej zrezygnować.

Każde podanie Kandydatów zgłaszających chęć podjęcia Procedury w POA rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem m.in. predyspozycji Kandydatów, ich motywacji, zaangażowania i dyspozycyjności.

POA zastrzega, że w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności zaistnienia nowych przesłanek i okoliczności, mogących mieć wpływ na proces adopcyjny może na każdym etapie postępowania (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
o przysposobienie) zweryfikować swoją decyzję dotyczącą Kandydata.

VIII. Procedura adopcyjna dzieli się na:

1)   postępowanie przedsądowe – realizowane przez POA na wniosek Kandydatów;

2)   postępowanie sądowe – realizowane przez Sąd opiekuńczy na wniosek przysposabiającego.
W postępowaniu tym uczestniczą także pracownicy POA.

1. Postępowanie przedsądowe w POA obejmuje następujące etapy:

1)   Etap pierwszy - Wstępna ocena Kandydatów;

2)   Etap drugi – szkolenie i kwalifikacja;

3)   Etap trzeci – oczekiwanie na propozycję dziecka;

4)   Etap czwarty – propozycja dziecka;

5)   Etap piąty – kontakt z dzieckiem;

6)   Rekwalifikacja - ponowna kwalifikacja.

2.Postępowanie sądowe obejmuje następujące etapy:

1)   Etap szósty – złożenie wniosków o przysposobienie;

2)   Etap siódmy – rozprawa o przysposobienie.

 

 • W przypadku Kandydatów spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem oraz sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób nie spełniających warunków rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, realizowane są trzy etapy: pierwszy, szósty i siódmy.

Po Wstępnej ocenie wydawana jest również przez POA opinia kwalifikacyjna o Kandydatach do przysposobienia dziecka.

 • W przypadku Kandydatów, którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka,  realizowanych jest pięć etapów (poza drugim i trzecim) i podejmowana jest decyzja o Rekwalifikacji.

Po Wstępnej ocenie wydawana jest również przez POA opinia kwalifikacyjna o Kandydatach do przysposobienia dziecka.

 

Okres oczekiwania Kandydatów na przysposobienie dziecka dzieli się na trzy okresy obejmujące opisane w Procedurze etapy. Dwa z nich obejmują postępowanie przedsądowe a ostatni postępowanie sądowe:

1)   Okres pierwszy oczekiwania - to oczekiwanie na uzyskanie kwalifikacji na rodzica adopcyjnego – od momentu zarejestrowania osób zainteresowanych jako Kandydatów  w POA do momentu uzyskania kwalifikacji na rodzica adopcyjnego;

2)   Okres drugi oczekiwania - to oczekiwanie na przysposobienie dziecka – od momentu uzyskania kwalifikacji do kontaktu z dzieckiem;

3)   Okres trzeci oczekiwania – to oczekiwanie na orzeczenie przysposobienia – od momentu złożenia wniosków o przysposobienie do Sądu Opiekuńczego do orzeczenia przysposobienia.

 

Rozpoczęcie procedury:

1)   Pierwsza rozmowa z pracownikiem na terenie POA, w trakcie której:

a)   osoby zainteresowane uzyskują szczegółowe informacje dotyczące przysposobienia oraz obowiązującej w POA Procedury, w tym o wymaganych dokumentach;

b)   omawiane są motywacje zainteresowanych oraz wstępnie ich sytuacja m.in. materialno-bytowa, zdrowotna i rodzinna;

c)   zainteresowani otrzymują pisemną informację zawierającą opis Procedury oraz spis wymaganych dokumentów. Fakt zapoznania się z nimi potwierdzają pisemnie w dwóch egzemplarzach (jeden dla zainteresowanych, drugi dla POA);

Pierwsza rozmowa nie jest wiążąca dla żadnej ze stron  i nie skutkuje ujęciem osób zainteresowanych w rejestrze Kandydatów POA.

2) Złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do przysposobienia”  wraz
z pełną, wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy Kandydaci z wyjątkowych powodów nie uczestniczyli w pierwszej rozmowie, bądź podczas pierwszej rozmowy nie złożyli podpisanej informacji, zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, potwierdzenia pisemnie tego faktu
i złożenia niniejszego Załącznika wraz z Formularzem.

3. Wpłynięcie kompletu dokumentów skutkuje zarejestrowaniem w rejestrze kandydatów POA.

4.Wyznaczenie Kandydatom opiekuna.

5.Kontakt opiekuna z Kandydatami niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i ustalenie terminu wywiadu adopcyjnego.

 

Etap pierwszyWstępna ocena

1)   wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania Kandydatów (analiza sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia);

2)   diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (badania kandydatów, w zależności od potrzeb
i predyspozycji kandydatów na terenie POA),

3)   podjęcie decyzji o Wstępnej ocenie Kandydatów – pozytywnej lub negatywnej, odroczeniu lub zawieszeniu Wstępnej oceny.

 

Etap drugi dotyczy Kandydatów, którzy uzyskali pozytywną Wstępną ocenę:

1)   szkolenie grupowe kandydatów;

2)   uzupełnienie i weryfikacja diagnozy wstępnej przez osoby szkolące;

3)   rozmowa podsumowująca po szkoleniu;

4)   wydanie Świadectwa ukończenia szkolenia, opinii kwalifikacyjnej o Kandydatach do przysposobienia dziecka oraz decyzji o udzieleniu kandydatom do przysposobienia dziecka kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź o braku  kwalifikacji.

Etap trzeci:  okres oczekiwania na propozycję dziecka.

Na tym etapie kandydaci w razie potrzeby zobowiązani są do uaktualniania swoich danych, niezbędnych w procedurze adopcyjnej (zmiana sytuacji kandydatów lub konieczność Rekwalifikacji).

 

Etap czwarty - przedstawienie propozycji dziecka. 

Pracownik POA przekazuje Kandydatom wszelkie dane o dziecku, które są aktualnie w posiadaniu Ośrodka. Propozycja odbywa się na terenie POA w obecności pracowników, którzy znają dziecko (pedagog, psycholog). Historię dziecka przedstawia osoba, która „prowadzi dziecko”. Następnie Kandydaci podejmują decyzję, czy chcą poznać dziecko. Decyzja Kandydatów powinna być przemyślana, podjęta zgodnie i wspólnie przez małżonków. Po podjęciu decyzji, Kandydaci przekazują tę informację pracownikowi POA, który przedstawiał im informacje o dziecku.
W przypadku chęci poznania dziecka, ustalany jest termin pierwszego kontaktu kandydatów z dzieckiem. Pracownik POA udziela ewentualnych wskazówek dotyczących kontaktu np. podarunku dla dziecka itp. oraz służy wparciem, jeśli istnieje taka potrzeba.

Etap piąty - kontakt z dzieckiem w miejscu pobytu dziecka.

1)   Pierwszy kontakt jest monitorowany przez pracowników POA i odbywa się z udziałem obojga małżonków (w przypadku małżeństwa).

2)   Po dokonaniu przez Kandydatów analizy przedstawionej dokumentacji dotyczącej dziecka oraz odbyciu pierwszego kontaktu, Kandydaci podejmują decyzję o kontynuowaniu Procedur. W przypadku decyzji pozytywnej, pracownik POA pomaga Kandydatom podjąć działania zmierzające do przysposobienia dziecka.

3)   Kandydaci ustalają kolejne kontakty z dzieckiem z opiekunem prawnym i faktycznym dziecka.

4)   Wszelkie dalsze działania Kandydaci uzgadniają z pracownikiem POA. Od tego etapu, pracownik „prowadzący dziecko”, monitoruje całą Procedurę, do momentu orzeczenia przysposobienia.

Rekwalifikacja – ponowa kwalifikacja.

 1. Rekwalifikacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji i badań stosownych do zaistniałej sytuacji, w przypadku gdy:

1) Po upływie 2 lat od uzyskania przez Kandydatów kwalifikacji na rodzinę adopcyjną, Kandydaci nadal oczekują na propozycję dziecka;

2) Znacząco zmianie uległa sytuacja Kandydatów mająca wpływ na przysposobienie m.in. zawodowa, mieszkaniowa, finansowa, zdrowotna.

2. Ponownej kwalifikacji poddawani są również Kandydaci ubiegający się o przysposobienie kolejnego dziecka.

1) W stosunku do tych Kandydatów ponawia się wywiad adopcyjny oraz dokonuje się analizy ponownie złożonej pełnej dokumentacji oraz diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Kandydaci składają w POA wszystkie dokumenty niezbędne do Procedury.

3. Komisja Kwalifikacyjna ds. Rodzin dokonuje aktualizacji udzielonej Kandydatom kwalifikacji na rodzinę adopcyjną – Rekwalifikacji

 

Etap szósty - złożenie przez Kandydatów wniosku o przysposobienie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego Sądu Opiekuńczego.

1. Kandydaci zobowiązani są uaktualnić posiadaną przez POA dokumentację w celu złożenia jej jako załączniki do wniosków o przysposobienie. Dokumenty składane są w POA w oryginale oraz 3 kopiach. Wyjątek stanowią zeznania podatkowe, które składane są w 4 kopiach. Wymagane dokumenty:

1) Zaświadczenia o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że Kandydat może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

3) Potwierdzenie dochodów: zeznanie podatkowe za rok ubiegły oraz zaświadczenia o dochodach
(w przypadku rolników potwierdzenie urzędowe dot. hektarów przeliczeniowych, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzenie tego faktu, w przypadku osób pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS lub inny organ – decyzję w tej sprawie);

4) Akty stanu cywilnego:

a)   w przypadku małżeństwa - odpis zupełny aktu małżeństwa;

b)   w przypadku osoby samotnej - odpis zupełny aktu urodzenia.

2. W Sądzie składane są: 1 komplet w oryginałach i minimum w 2 kopiach. Sąd Opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek.

3. Pracownik pomaga Kandydatom formułować wnioski do Sądu (wniosek o powierzenie pieczy oraz wniosek o przysposobienie) oraz skompletować wymaganą dokumentację. Pracownik może udostępnić wzór wniosku, jednakże treść oraz uzasadnienie formułują wyłącznie Kandydaci. We wniosku Kandydaci zobowiązani są wskazać Ośrodek Adopcyjny, w którym objęci byli postępowaniem adopcyjnym.

4. W przypadku gdy Kandydaci samodzielnie składają wnioski do Sądu Opiekuńczego zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia do POA potwierdzenia ich złożenia.

5. Sąd Opiekuńczy występuje następnie do wskazanego we wniosku Ośrodka Adopcyjnego o świadectwo ukończenia szkolenia oraz opinię kwalifikacyjną o Kandydatach do przysposobienia dziecka. W przypadku gdy wystąpienie dotyczy Kandydatów POA wymagane dokumenty przesyłane są niezwłocznie do Sądu.

6. W zależności od oczekiwań konkretnych Sądów dopuszczalne jest złożenie wniosków i dokumentów do Sądu za pośrednictwem POA. W takim przypadku pracownik POA przygotowuje dodatkowo do Sądu pismo przewodnie w sprawie.

7. Kandydaci obowiązkowo na tym etapie nadal utrzymują kontakt z dzieckiem w miejscu jego pobytu.

Etap siódmy przeprowadzenie rozprawy przez Sąd Opiekuńczy.

1. Przed orzeczeniem przysposobienia Sąd Opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności z przysposabianym dzieckiem.

2. Styczność z dzieckiem może zostać określona przez Sąd Opiekuńczy w formie powierzenia pieczy nad dzieckiem (okres „preadopcji”):

1) Powierzenie pieczy i opieka nad dzieckiem w miejscu zamieszkania Kandydatów – całkowite koszty utrzymania dziecka ponoszą Kandydaci;

2) Sąd Opiekuńczy przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności korzysta
z pomocy Ośrodka Adopcyjnego oraz, w razie potrzeby, organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych;

3) Pracownicy POA niezależnie od zlecenia Sądu Opiekuńczego nadzorują przebieg osobistej styczności z dzieckiem oraz przeprowadzają wywiad w miejscu pobytu Kandydatów i dziecka.
W przypadku zlecenia Sądu sporządzają stosowne opinie dotyczące kontaktów oraz więzi i przesyłają je do Sądu;

4) Kandydaci zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z POA. Na tym etapie wciąż mogą uzyskać wsparcie.

3. Przed wydaniem orzeczenia o przysposobieniu Sąd Opiekuńczy występuje o opinię do Ośrodka Adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki.

4. Wydanie przez Sąd Opiekuńczy orzeczenia o przysposobieniu.

5. Kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pisemnie POA o orzeczeniu przysposobienia – przesyłając kopię orzeczenia lub pisemne oświadczenie w tej sprawie
z podaniem sygnatury akt i daty przysposobienia.