Ochrona danych osobowych RODO

 

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, realizując swoje zadania stosuje przepisy ochrony danych osobowych. Chronimy informacje dotyczące osób fizycznych (dzieci kwalifikowanych do przysposobienia, osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dzieci, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatów do pracy, pracowników).

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. Gen. Józefa Hallera 14.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – e-mail iod@poa-gdansk.pl.

3) Celem zbierania danych jest:

- Prowadzenie procedur przysposobienia dzieci -  kwalifikowanie  dzieci zgłoszonych do przysposobienia.

- Przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dzieci oraz wsparcie dla osób, które przysposobiły dziecko.

- Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

- Zawieranie i realizacja umów.

- Realizacja zadań pracodawcy.

4) Podstawą prawną przetwarzania są:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy.

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. Kodeks Pracy.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

- Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych.

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym.

- Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

- Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Zgoda osoby, której dane dotyczą  na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.

5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik sądowy, Sądy, PIP, itp. ).

6) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Każda osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody) lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych – w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach RODO.

8) Każda osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

9) Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora danych.

11) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

12) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań administratora danych.

14) Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.