Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin na terenie województwa pomorskiego

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego monitoruje realizacje zadań i programów z zakresu ochrony zdrowia. Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Projekt Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID -19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego, w szczególności dzieci i młodzieży. W projekcie może wziąć udział co najmniej 1 500 mieszkańców województwa pomorskiego. Dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Na terenie województwa pomorskiego znajduje się szeroka oferta pomocy instytucji publicznych i niepublicznych świadczących pomoc w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Oferowana jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób, które:

·         zmagają się z problemami natury emocjonalnej,

·         odczuwają lęk, obawy, przejawiają objawy depresyjne, nie radzą sobie z problemami rodzinnymi, życia codziennego,

·         przeżyły kryzysowe lub traumatyczne zdarzenia,

·         są ofiarami przemocy ze strony osób dorosłych lub rówieśników,

·         czują się samotne, wyobcowane,

·         zmagają się z agresją.

Poniżej przedstawiamy wykaz miejsc, w których udzielane są świadczenia w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

Pomoc udzielana jest na trzech poziomach referencyjnych.

>> Pierwszy poziom referencyjny:

Najbliżej mieszkańców jest pierwszy poziom referencyjny, czyli poradnie, w których dzieci oraz młodzież otrzymają opiekę psychologów, terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów. Poradnie znajdują się w różnych częściach województwa, tak by wszyscy potrzebujący mieli do nich jak najbliższy dostęp.

I poziom referencyjny.pdf

>> Drugi poziom referencyjny:

Na tym poziomie są poradnie specjalistyczne, do których pacjent jest kierowany, gdy pomoc oferowana na pierwszym poziomie okaże się niewystarczająca. W poradniach specjalistycznych dostępni są w szczególności lekarze psychiatrzy.

II poziom - poradnia.pdf

II pozom - poradnia - oddział.pdf

>> Trzeci poziom referencyjny

Pomoc na trzecim poziomie zabezpieczenia świadczona jest oddziałach psychiatrycznych. Hospitalizacja jest stosowana w ostateczności, gdy opieka w warunkach ambulatoryjnych jest nieskuteczna lub niewystarczająca. Personel oddziału psychiatrycznego składa się z wykwalifikowanych lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów i terapeutów.

III poziom.pdf

 

Pracownikom Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku poza kwalifikacją dzieci do przysposobienia oraz prowadzoną działalnością diagnostyczno – konsultacyjną kandydatów do przysposobienia bliski jest temat wsparcia dla kandydatów na każdym etapie procedury adopcyjnej. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku w ramach własnych zadań udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego kandydatom zgłaszającym gotowość przysposobienia dziecka oraz dla osób, które już przysposobiły dziecko/ i.

Pomoc specjalistyczna świadczona przez pracowników Ośrodka realizowana jest w sposób różnorodny:

·         za pośrednictwem strony internetowej prowadzony jest Poradnik dla rodziców adopcyjnych oraz podnoszona ich świadomość w zakresie potrzeb dzieci;

·         za pośrednictwem platformy TEAMS organizowane są webinaria dla kandydatów oczekujących na przysposobienie dziecka min. w zakresie udzielanych im świadczeń w świetle obowiązującego prawa, wyzwań rodzicielskich, które przed nimi stoją a także prze zżytych trudnych doświadczeń dzieci zgłaszanych do adopcji,

 

Kandydaci do przysposobienia oraz osoby, które już przysposobiły niewątpliwie w swoim życiu doświadczają wielu pozytywnych chwil, które pozwalają im się cieszyć szczęściem rodzinnym. Jednakże doświadczają oni również kryzysu min. w sytuacji trudności w kontaktach z dzieckiem, zagrożeniem utraty kontaktu z dzieckiem, niepokojem związanym z prezentowanymi zachowaniami u dziecka, doświadczaniem trudności wychowawczych. W odpowiedzi na potrzeby rodzin przez specjalistów Ośrodka stacjonarnie prowadzone są:

·         konsultacje rodzinne oraz pełniony jest na miarę potrzeb osób, które przysposobiły dziecko -dyżur psychologiczno -pedagogiczny.

Skontaktuj się z nami