ADOPCJA Z BLISKA

Perspektywa pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

      Na wstępie warto zacząć od tego, iż powyższa broszura nie jest pracą naukową, a jej powstanie było wynikiem zgromadzenia refleksji, które pojawiały się wraz z kolejnymi latami funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. Doświadczenia zdobyte w momencie scentralizowania wszystkich publicznych ośrodków adopcyjnych oraz wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące pracy w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym skłoniło nas do podzielenia się dotychczasowymi obserwacjami z zakresu pracy ośrodka oraz szerszego przyjrzenia się tematyce adopcyjnej.
      Należy podkreślić fakt, iż ośrodek adopcyjny nie jest jedynie instytucją, umożliwiającą odbycie procedur adopcyjnych, choć oczywiście jest to jego głównym zadaniem. W dużej mierze funkcjonuje on w oparciu o pracę wielu osób, które z pasją i pewnego rodzaju misją angażują się w działalność ośrodka. Wobec powyższego warto pochylić się nad kadrą Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Oprócz osób zarządzających ośrodkiem na czele z Dyrekcją, bez której płynne funkcjonowanie ośrodka byłoby bardzo trudne oraz pracowników administracyjnych, zatrudnieni są również pracownicy merytoryczni. To oni w przeważającej większości odpowiadają za bezpośredni kontakt z klientami ośrodka adopcyjnego. W skład zespołu pracowników merytorycznych wchodzą psycholodzy oraz pedagodzy. Obszary pracy, którymi się zajmują są bardzo szerokie począwszy od objęcia opieką matek, zgłaszających zamiar pozostawienia dzieci do adopcji, poprzez diagnozę zarówno dzieci zgłoszonych do przysposobienia, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych. Oczywiście te trzy wymienione obszary są jedynie zarysem rzeczywistych działań, które należą codziennych obowiązków w/w pracowników. 
      Naszym atutem jest zatrudnianie zarówno nowych pracowników, którzy wnoszą „świeże spojrzenie” na funkcjonowanie ośrodka, jak i korzystanie z doświadczenia pracowników z wieloletnim stażem, którzy są w stanie odnieść się również do działań adopcyjnych sprzed 2012 roku. W niniejszej pracy, w formie luźnych przemyśleń, podzielimy się z Państwem naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi różnic funkcjonowania ośrodka, jak i zmian w podejściu do tematyki adopcyjnej.
     Dla osób bardziej analitycznych, których interesuje głównie efektywność naszej pracy odniesiemy się także do danych statystycznych, które w pewnym stopniu zobrazują działalność naszego ośrodka. Stoimy jednak na stanowisku, iż dane liczbowe nie są w stanie odzwierciedlić ogromu pracy, z którą zmagamy się każdego roku, a jedynie przedstawiają niewielki jej wycinek. 
W poniższej lekturze znajdą się również informacje dotyczące kompetencji ośrodka adopcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dziecka, w kontekście procedury adopcyjnej, które jest jego nadrzędnym celem. Ponadto pochylimy się nad sytuacjami, w których dochodzi do poszukiwania dzieci przez potencjalnych rodziców adopcyjnych, z pominięciem ośrodka adopcyjnego, oraz nad konsekwencjami takich działań. Zatrzymamy się również nad potrzebami dzieci adopcyjnych w odniesieniu do oczekiwań kandydatów na rodziców adopcyjnych, które często niestety nie są ze sobą komplementarne.
    Dla czytelników naszej broszury, którzy sami rozważają możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na rodziców adopcyjnych szczególnie interesujące może okazać się spojrzenie na tematykę adopcji z perspektywy osób, które już przeszły tę drogę i w chwili obecnej cieszą się adopcyjnym rodzicielstwem. Wobec powyższego w naszych rozważaniach zamieścimy również prawdziwe historie rodzin, które chciały podzielić się z nami swoimi doświadczeniami adopcyjnymi. Pochwalimy się również inwencją twórczą naszych kandydatów, zamieszczając stworzone przez nich bajki, które ułatwią dzieciom akceptację swojej sytuacji życiowej oraz sprawią łatwiejsze pogodzenie się z faktem, iż ich dzieciństwo jest nieco bardziej wyjątkowe od dzieciństwa dzieci wychowujących się w rodzinach naturalnych.
      Ponadto zwrócimy uwagę również na fakt, iż sytuacja na świecie, związana z pandemią koronawirusa (COVID-19) w ostatnim roku nauczyła nas ogromnej pokory względem podejmowanych przez nas działań. Okazuje się, iż wszelkiego rodzaju kataklizmy, w tym te związane z rozprzestrzenianiem się chorób mogą spowolnić, a nawet zatrzymać pracę wielu instytucji, w tym również naszej. Stwierdzenie to wydawało się być oczywiste, choć w dużej mierze nierzeczywiste, bo w codziennym życiu, mimo wszystko, nikt nie zastanawiał się nad możliwością pojawienia się pandemii, której rozprzestrzenianie się w tak dużej skali sparaliżowałoby funkcjonowanie całego świata. Co prawda działalność Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego nie została całkowicie wstrzymana, niemniej jednak były momenty, w których należało odroczyć planowane delegacje, a bezpośredni kontakt z klientami nadal jest ograniczany do niezbędnego minimum, przy zachowaniu zasad restrykcyjnego reżimu sanitarnego, by w jak najszerszym wymiarze dbać o bezpieczeństwo zarówno klientów ośrodka, jak i naszych pracowników. Z pewnością jednak sytuacja w kraju i na świecie ma swoje niekorzystnie odbicie w działalności instytucji współpracujących z naszym ośrodkiem, jak np. sądów, w wyniku czego również efektywność pracy zawarta w naszych statystykach także może różnić się od lat ubiegłych.

Link do całej broszury

Skontaktuj się z nami