• Wymagania formalne

    Wymagania formalne

Kandydaci w celu realizacji procedury w POA składają następujące dokumenty:

1)  podanie do POA w sprawie przebycia procedury  z listą załączonych dokumentów;

2)  „Formularz dla kandydatów do przysposobienia dziecka” stanowiący załącznik Procedury;

3)  życiorysy (forma opisowa):

a)  każdy kandydat osobny – własny życiorys,

b)  w przypadku małżeństwa dodatkowo życiorys wspólny małżonków;

4)  zaświadczenia o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że kandydat może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

5)  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

6)  potwierdzenie dochodów:

a)  zeznanie podatkowe za rok ubiegły; 

b)  zaświadczenie pracodawcy o dochodach brutto i netto, wskazujące rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta;

c)  w przypadku rolników potwierdzenie urzędowe dot. hektarów przeliczeniowych;

d)  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzenie tego faktu;

e)  w przypadku osób pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS lub inny organ – decyzję w tej sprawie;

7)  akty stanu cywilnego:

a)  w przypadku małżeństwa - odpis zupełny aktu małżeństwa;

b)  w przypadku osoby samotnej - odpis zupełny aktu urodzenia;

8)  zdjęcia kandydatów;

Przed złożeniem dokumentacji każdy kandydat jest zobligowany do odbycia rozmowy informacyjnej z pracownikiem Ośrodka

Każde podanie kandydatów zgłaszających chęć podjęcia procedury w POA rozpatrywane jest indywidualnie.

W uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie procedury (za zgodą kandydata na przetwarzanie tych danych), POA może prosić kandydatów o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających stan faktyczny, a w szczególności:

1) zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem z tytułu istniejącego schorzenia;

2) w przypadku niepełnosprawności lub niezdolności do pracy – orzeczenie ZUS lub Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;

3) w przypadku rozwodów – wyroki rozwodowe z uzasadnieniem;

4) w przypadku ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej – postanowienie Sądu w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

4. Niedostarczenie przez kandydatów do POA dokumentów, o których mowa w ust. 3 może skutkować brakiem możliwości rozstrzygnięcia uzasadnionych wątpliwości przez osoby diagnozujące. Powyższe ma wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie kandydatów
i może spowodować wydanie wstępnej oceny/opinii kwalifikacyjnej negatywnej dla kandydata.

Dokumentacja związana z procedurą powinna być dołączona przez kandydatów do podania w sprawie przebycia procedury w oryginale. Wyjątek stanowią: zeznanie podatkowe, decyzje, postanowienia czy wyroki innych organów– dołączone w kopii.

W przypadku, gdy podanie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, POA wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentacji z podaniem informacji, że bez ich uzupełnienia w określonym terminie (minimum 14 dni) wniosek kandydata będzie odrzucony, a dokumenty zostaną zwrócone.